Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 20 lipca A.D. 2024 - bł. Czesława, wyznawcy, kolor szat: biały
 

Niedziela po Wniebowstąpieniu

Przed Sanhedrynem

Od chwili Wniebowstąpienia Chrystusa cechą charakterystyczną życia Kościoła jest tęsknota za Jego powrotem. Nie jest to jednak bierne oczekiwanie. Kościół, prowadzony przez Ducha Świętego, składa świadectwo o swoim Założycielu, zwłaszcza przez praktykę miłości. Modlimy się dzisiaj o wierność w służbie Bożej  (kolekta) i wzmocnienie naszych dusz łaską niebieską (sekreta). (Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).

Propria - czyli teksty własne Mszy św. na Niedzielę po Wniebowstąpieniu (12 maja 2012 A.D.)

Introit

Ps 26:7; 26:8; 26:9
Exáudi, Dómine, vocem meam, qua clamávi ad te, allelúia: tibi dixit cor meum, quæsívi vultum tuum, vultum tuum, Dómine, requíram: ne avértas fáciem tuam a me, allelúia, allelúia.
Ps 26:1
Dóminus illuminátio mea et salus mea: quem timébo? .
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen
Exáudi, Dómine, vocem meam, qua clamávi ad te, allelúia: tibi dixit cor meum, quæsívi vultum tuum, vultum tuum, Dómine, requíram: ne avértas fáciem tuam a me, allelúia, allelúia.

Usłysz mój głos, Panie, gdy wołam do Ciebie, alleluja. Do Ciebie mówi serce moje, szukam oblicza Twego. Oblicza Twego zawsze szukać będę. Ach, nie ukrywaj twarzy swej przede mną, alleluja, alleluja.

Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Usłysz mój głos, Panie, gdy wołam do Ciebie, alleluja. Do Ciebie mówi serce moje, szukam oblicza Twego. Oblicza Twego zawsze szukać będę. Ach, nie ukrywaj twarzy swej przede mną, alleluja, alleluja.

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Oremus
Omnípotens sempitérne Deus: fac nos tibi semper et devótam gérere voluntátem; et maiestáti tuæ sincéro corde servíre.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.

Wszechmogący, wiekuisty Boże, spraw, abyśmy Ci zawsze okazywali poddaną wolę, a Majestatowi Twemu ze szczerym sercem służyli.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Lekcja

Léctio Epístolæ beáti Petri Apóstoli.

1 Pet 4:7-11
Caríssimi: Estóte prudéntes et vigiláte in oratiónibus. Ante ómnia autem mútuam in vobismetípsis caritátem contínuam habéntes: quia cáritas óperit multitúdinem peccatórum. Hospitáles ínvicem sine murmuratióne: unusquísque, sicut accépit grátiam, in altérutrum illam administrántes, sicut boni dispensatóres multifórmis grátiæ Dei. Si quis lóquitur, quasi sermónes Dei: si quis minístrat, tamquam ex virtúte, quam adminístrat Deus: ut in ómnibus honorificétur Deus per Iesum Christum, Dóminum nostrum.
R. Deo gratias

Najmilsi: Bądźcie roztropni i czuwajcie w modlitwach. A nade wszystko miejcie trwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość osłania mnóstwo grzechów. Bądźcie gościnni jedni dla drugich bez szemrania, jako każdy z was otrzymał łaskę, tak niech usługuje jeden drugiemu, na wzór dobrych szafarzy rozlicznej łaski Bożej. Kto przemawia, niech wygłasza słowa Boże; kto posługuje, niech czyni to z przekonania, którego udziela Bóg, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

Alleluja

Allelúia, allelúia
Ps 46:9
V. Regnávit Dóminus super omnes gentes: Deus sedet super sedem sanctam suam. Allelúia.
Ioan 14:18
V. Non vos relínquam órphanos: vado, et vénio ad vos, et gaudébit cor vestrum. Allelúia.

Alleluja, alleluja. Pan wszystkie ludy wziął w swoje władanie, Bóg na świętym zasiada już tronie. Alleluja.

Nie pozostawię was sierotami, odchodzę i znowu przyjdę do was, i radować się będzie serce wasze. Alleluja.

Ewangelia

Sequéntia + sancti Evangélii secúndum Ioánnem.
R. Gloria tibi Domine!

Ioan 15:26-27; 16:1-4
In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Cum vénerit Paráclitus, quem ego mittam vobis a Patre, Spíritum veritátis, qui a Patre procédit, ille testimónium perhibébit de me: et vos testimónium perhibébitis, quia ab inítio mecum estis. Hæc locútus sum vobis, ut non scandalizémini. Absque synagógis fácient vos: sed venit hora, ut omnis, qui intérficit vos, arbitrétur obséquium se præstáre Deo. Et hæc fácient vobis, quia non novérunt Patrem neque me. Sed hæc locútus sum vobis: ut, cum vénerit hora eórum, reminiscámini, quia ego dixi vobis.

R. Laus tibi, Christe!

Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On o mnie świadectwo dawać będzie i wy świadectwo dawać będziecie, bo ze mną od początku jesteście. To wam powiedziałem, abyście się nie zrażali. Wyłączą was z synagog, a zbliża się godzina, że każdy, kto Was zabijać będzie, uczyni to mniemając, że Bogu wyświadcza przysługę. A to wam uczynią, bo nie znają Ojca ani Mnie. Ale to wam powiedziałem, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, wspomnieli na to, żem ja wam powiedział».

Ofertorium

Ps 46:6.
Ascéndit Deus in iubilatióne, et Dóminus in voce tubæ, allelúia.

Wstąpił Bóg wśród radosnych śpiewów i Pan przy dźwięku trąby, alleluja.

Sekreta

Sacrifícia nos, Dómine, immaculáta puríficent: et méntibus nostris supérnæ grátiæ dent vigórem.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 

R. Amen.

Nieskalane te ofiary niech nas oczyszczą, Panie, i obdarzą umysły nasze mocą łaski nadziemskiej.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Prefacja (O Wniebowstąpieniu)

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Qui post resurrectiónem suam ómnibus discípulis suis maniféstus appáruit et, ipsis cernéntibus, est elevátus in coelum, ut nos divinitátis suæ tribúeret esse partícipes. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia coeléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie, święty Ojcze, wszechmogący, wiekuisty Boże, przez Chrystusa Pana naszego. Który po zmartwychwstaniu swoim wszystkim uczniom jawnie się ukazał i w ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam uczestnictwo z Bóstwem swoim.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Panowaniami, oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego hymn ku chwale Twojej śpiewamy, bez końca wołając:

Święty...

Komunia

Ioan. 17:12-13; 17:15
Pater, cum essem cum eis, ego servábam eos, quos dedísti mihi, allelúia: nunc autem ad te vénio: non rogo, ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a malo, allelúia, allelúia.

Ojcze, gdy byłem z nimi, czuwałem nad tymi, których mi dałeś, alleluja, teraz idę do Ciebie. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, lecz żebyś ich zachował od złego, alleluja, alleluja.

Pokomunia

Repléti, Dómine, munéribus sacris: da, quaesumus; ut in gratiárum semper actióne maneámus.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R.
Amen.

Nasyceni świętymi darami Twoimi, prosimy Cię, Panie, daj nam w ustawicznym trwać dziękczynieniu.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 


Dodane: 2013.05.09 09:39, Tagi: propria