Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 20 lipca A.D. 2024 - bł. Czesława, wyznawcy, kolor szat: biały
 

4. Niedziela po Wielkanocy

4. Niedziela po Wielkanocy

W dzisiejszej liturgii Kościół uczy nas o Duchu Świętym. Jest On najdoskonalszym darem Boga (lekcja) i Pocieszycielem chrześcijan. W dziejach Kościoła Duch Święty udowadnia światu słuszność sprawy Chrystusowej, zbrodnię odrzucenia Mesjasza i przegraną szatana. Kościół Chrystusowy i dusze dobrej woli zawdzięczają Duchowi Świętemu poznanie prawdy (ewangelia). Prosimy, by życie nasze było zgodne z poznaną prawdą.

(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).

Propria - czyli teksty własne Mszy św. na IV Niedzielę po Wielkanocy (15 maja 2022 A.D.)

Introit

Ps 97:1; 97:2
Cantáte Dómino cánticum novum, allelúia: quia mirabília fecit Dóminus, allelúia: ante conspéctum géntium revelávit iustítiam suam, allelúia, allelúia, allelúia.
Ps 97:1
Salvávit sibi déxtera eius: et bráchium sanctum eius.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen
Cantáte Dómino cánticum novum, allelúia: quia mirabília fecit Dóminus, allelúia: ante conspéctum géntium revelávit iustítiam suam, allelúia, allelúia, allelúia.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, alleluja, gdyż Pan dokonał cudów, alleluja.
W obliczu narodów okazał swoją sprawiedliwość, alleluja, alleluja, alleluja.

Zwycięstwo odniosła prawica Jego i święte Jego ramię.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku i tereaz, i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, alleluja, gdyż Pan dokonał cudów, alleluja.
W obliczu narodów okazał swoją sprawiedliwość, alleluja, alleluja, alleluja.

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Oremus
Deus, qui fidélium mentes uníus éfficis voluntátis: da pópulis tuis id amáre quod praecipis, id desideráre quod promíttis; ut inter mundánas varietátes ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gáudia.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.

Boże, Ty jedną wolą obdarzasz dusze wiernych Twoich, daj ludom Twoim miłować, co rozkazujesz, tego pragnąć, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności tego świata tam serca nasze utkwili, gdzie prawdziwe są radości.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Lekcja

Léctio Epístolæ beáti Iacóbi Apóstoli.

Iac 1:17-21.
Caríssimi: Omne datum óptimum, et omne donum perféctum desúrsum est, descéndens a Patre lúminum, apud quem non est transmutátio nec vicissitúdinis obumbrátio. Voluntárie enim génuit nos verbo veritátis, ut simus inítium áliquod creatúræ eius. Scitis, fratres mei dilectíssimi. Sit autem omnis homo velox ad audiéndum: tardus autem ad loquéndum et tardus ad iram. Ira enim viri iustítiam Dei non operátur. Propter quod abiiciéntes omnem immundítiam et abundántiam malítiæ, in mansuetúdine suscípite ínsitum verbum, quod potest salváre ánimas vestras.

R. Deo gratias

Najmilsi: Wszelki dar dobry i każda wzniosła łaska z wysoka pochodzi, zstępuje od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany ani cienia zmienności.  Bo z własnej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli niejako początkiem stworzenia Jego.

Wiecie to bracia moi najmilsi! A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, a powolny do mówienia i powolny do gniewu. Bo gniew człowieka nie wypełnia sprawiedliwości Bożej. Dlatego też, odrzuciwszy wszelką nieczystość i nadmiar złości, przyjmujcie z łagodnością słowo w was wszczepione, które może zbawić dusze wasze.

Alleluja

Allelúia, allelúia
Ps 117:16.
Déxtera Dómini fecit virtútem: déxtera Dómini exaltávit me. Allelúia
Rom 6:9
Christus resúrgens ex mórtuis iam non móritur: mors illi ultra non dominábitur. Allelúia.

Alleluja, Alleluja. Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska mnie wywyższyła. Alleluja. 

Chrystus powstawszy z martwych więcej nie umiera, śmierć nad Nim więcej panować nie będzie. Alleluja.

Ewangelia

Sequéntia + sancti Evangélii secúndum Ioánnem.
R. Gloria tibi Domine!

Ioan 16:5-14
In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Vado ad eum, qui misit me: et nemo ex vobis intérrogat me: Quo vadis? Sed quia hæc locútus sum vobis, tristítia implévit cor vestrum. Sed ego veritátem dico vobis: expédit vobis, ut ego vadam: si enim non abíero, Paráclitus non véniet ad vos: si autem abíero, mittam eum ad vos. Et cum vénerit ille. árguet mundum de peccáto et de iustítia et de iudício. De peccáto quidem, quia non credidérunt in me: de iustítia vero, quia ad Patrem vado, et iam non vidébitis me: de iudício autem, quia princeps huius mundi iam iudicátus est. Adhuc multa hábeo vobis dícere: sed non potéstis portáre modo. Cum autem vénerit ille Spíritus veritátis, docébit vos omnem veritátem. Non enim loquétur a semetípso: sed quæcúmque áudiet, loquétur, et quæ ventúra sunt, annuntiábit vobis. Ille me clarificábit: quia de meo accípiet et annuntiábit vobis.

R. Laus tibi, Christe!

Onego czasu: rzekł Jezus uczniom swoim: «Idę do Tego, który mnie posłał, i nikt z was nie pyta mnie: Dokąd idziesz? Ale, żem to wam powiedział, smutek napełnił serca wasze. Lecz ja prawdę wam mówię: Lepiej dla was żebym odszedł, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdze do Was, a jeśli odejdę, poślę Go do was. I gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, mówię, że nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie, i o sądzie, bo książę tego świata już został osądzony.

Wiele jeszcze mam wam powiedzieć, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie ów Duch Prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy. Bo nie od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, powie, i co ma nadejść, oznajmi wam. On mnie uwielbi, bo z mego weźmie, a wam oznajmi».

 

Ofertorium

Ps 65:1-2; 85:16
Iubiláte Deo, univérsa terra, psalmum dícite nómini eius: veníte et audíte, et narrábo vobis, omnes qui timétis Deum, quanta fecit Dóminus ánimæ meæ, allelúia.

Wykrzykuj Bogu, wszystka ziemio, śpiewajcie psalm Jego Imieniu. Pójdźcie posłuchać, wszyscy bogobojni, oto wam powiem, co Pan mej duszy uczynił, alleluja.

Sekreta

Deus, qui nos, per huius sacrificii veneránda commércia, uníus summæ divinitátis partícipes effecísti: præsta, quaesumus; ut, sicut tuam cognóscimus veritátem, sic eam dignis móribus assequámur.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 
R. Amen.

Boże, co nas jednoczysz z najwyższym Bóstwem przez nasze uczestnictwo w tej świętej ofierze, spraw, prosimy Ciebie, abyśmy poznając Prawdę Twoją, godnie ją w czyn wprowadzali.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Prefacja (Wielkanocna)

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre: Te quidem, Dómine, omni témpore, sed in hac potissímum gloriósius prædicáre, cum Pascha nostrum immolátus est Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit peccáta mundi. Qui mortem nostram moriéndo destrúxit et vitam resurgéndo reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia coeléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, byśmy Ciebie, Panie, każdego zaprawdę czasu, lecz w tym okresie nade wszystko z uwielbieniem wysławiali, kiedy jako Pascha nasza ofiarowany został Chrystus.
On to bowiem prawdziwym jest Barankiem, który zgładził grzechy świata. On śmiercią swoją śmierć naszą zwyciężył i zmartwychwstaniem życie przywrócił.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Trony i Panowaniami, oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego hymn ku chwale Twojej śpiewamy, bez końca wołając:

Święty...

Komunia

Ioan 16:8
Cum vénerit Paráclitus Spíritus veritátis, ille árguet mundum de peccáto et de iustítia et de iudício, allelúia, allelúia.

Gdy przyjdzie Pocieszyciel, Duch prawdy, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie, alleluja, alleluja.

Pokomunia

Adésto nobis, Dómine, Deus noster: ut per hæc, quæ fidéliter súmpsimus, et purgémur a vítiis et a perículis ómnibus eruámur.
Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 
R.
 Amen.

Dopomóż nam, Panie Boże nasz, aby to cośmy z wiarą spożyli i od występków nas oczyściło i od niebezpieczeństw ochroniło.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Dodane: 2022.05.14 07:38, Tagi: