Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 22 lutego A.D. 2024 - , kolor szat:
 

Pytania i odpowiedzi

Co to ​​jest Universae Ecclesiae ?

Universae Ecclesiae jest instrukcją wydaną przez Papieską Komisję Ecclesiae Dei, wyjaśniającą sposób stosowania Listu Apostolskiego Motu prorio Summorum Pontificum.

Co to ​​jest Ecclesia Dei ?

Ecclesia Dei jest Papieską Komisją, którą powołał bł. Jan Paweł II w 1988 roku. Pierwotnie miała ona za zadanie ułatwić pełną łączność z Kościołem kapłanom, seminarzystom, wspólnotom religijnym lub osobom do tej pory związanym z Bractwem Św. Piusa X założonym przez arcybiskupa Lefebvre'a, którzy chcieli pozostać w jedności z Następcą Piotra w Kościele katolickim, po tym jak abp Lefebvre wyświęcił biskupów bez zgody paieża.

Papież Benedykt XVI zniósł ekskomunikę w 2009 roku. Czy więc Ecclesia Dei nadal ma znaczenie?

Tak. W 2007 r. listem apostolskim Summorum Pontificum, papież Benedykt XVI rozszerzył uprawnienia Komisji, stwierdzając, że "Komisja ta, oprócz uprawnień które już jej przysługują, wykonuje władzę Stolicy Apostolskiej czuwając nad wprowadzaniem w życie powyższych przepisów".

Co to ​​jest Summorum Pontificum?

Summorum Pontificum to List Apostolski Motu proprio Ojca Świętego w 2007 roku. Słowa "Motu proprio" oznaczają akt wydany z własnej inicjatywy Papieża. Listem tym Ojciec Św. potwierdził jedność obrządku rzymskiego Kościoła, i nieprzerwaną ważność Mszału pierwotnie opublikowanego przez papieża Piusa V (a następnie wydanego ostatni raz  przez bł. Jana XXIII) jako nadzwyczajnej formy jedynego rytu rzymskiego.

Jakie są praktyczne postanowienia Summorum Pontificum ?

Przede wszystkim Summorum Pontificum przyznaje wszystkim kapłanom prawo odprawiania w nadzwyczajnej formie Mszy prywatnych (sprawowanych bez ludu). Również daje każdej grupie wiernych świeckich prawo do żądania Mszy w nadzwyczajnej formie i zachęca duszpasterzy i biskupów, aby zaakceptowali takie wnioski.

Dlaczego Papież ogłosił Summorum Pontificum ?

Summorum Pontificum ma następujący cel:
a) ofiarowanie wszystkim wiernym liturgii rzymskiej w usus antiquior, jako skarbu do najstaranniejszego zachowania;
b) zagwarantowanie i realne zapewnienie używania nadzwyczajnej formy wszystkim tym, którzy tego pragną – w takim rozumieniu, że używanie liturgii rzymskiej obowiązującej w 1962 jest prawem danym dla dobra wiernych, a więc ma być interpretowane w sensie przychylnym dla wiernych, którzy są jego głównymi adresatami;
c) sprzyjać pojednaniu wewnątrz Kościoła.

Czy to nie umniejsza autorytetu Soboru Watykańskiego II przez podważanie jego liturgicznych reform?

Należałoby najpierw zastanowić się, czy reformy zostały przeprowadzone tak jak sobie tego życzył Sobór Watykański II. Zostawiając jednak ten problem na inne rozważania, zauważmy, że Papież Benedykt XVI w liście do biskupów towarzyszącym Summorum Pontificum napisał: "Lęk ten jest całkowicie nieuzasadniony. Powinno być w związku z tym wyraźnie powiedziane, że Mszał opublikowany przez Pawła VI, a ponowiony w dwóch wydaniach przez Jana Pawła II w najoczywistszy sposób jest zwyczajną formą (Forma ordinaria) liturgii eucharystycznej i nim pozostanie. Ostatnia wersja Missale Romanum wydana przed Soborem autorytetem papieża Jana XXIII w 1962 roku, używana zresztą w trakcie trwania Soboru, będzie teraz możliwa do celebracji jako Forma extraordinaria liturgii. Nie jest czymś właściwym odnoszenie się do tych dwóch wersji Mszału Rzymskiego jako do "dwóch rytów". To raczej podwójne użycie jednego i tego samego rytu".

Czy Universae Ecclesiae to inny dokument legislacyjny jak Summorum Pontificum?

Niezupełnie. Universae Ecclesiae jest "instrukcją" a nie listem apostolskim.

Co to jest "Instrukcja"?

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, "Instrukcje wyjaśniają przepisy ustaw oraz rozwijają i określają racje, które należy uwzględnić przy ich zachowaniu, są dane na użytek tych, którzy mają się troszczyć o wprowadzenie ustaw w życie i obowiązują ich w wykonywaniu ustaw. Wydają je zgodnie z prawem w granicach swojej kompetencji ci, którzy posiadają władzę wykonawczą. Postanowienia instrukcji nie zmieniają ustaw. Jeśli zaś któreś z nich nie dadzą się pogodzić z przepisami ustaw, są pozbawione wszelkiej mocy". (KPK, kan. 34) Instrukcja nie jest więc sama w sobie prawem, ale wyjaśnia i rozwija prawa ustanowione przez List apostolski Summorum Pontificum. Jest to wiążąca interpretacja prawa zawartego w Liście Apostolskim.

Dlaczego Komisja Ecclesia Dei wydała ten dokument?

Kiedy papież wydał Summorum Pontificum w 2007 roku, prosił biskupów, aby wysłali do niego w ciągu trzech lat swoje uwagi i doświadczenia. Niniejsza instrukcja ma na celu odpowiedzieć na niektóre trudności i obawy związane z Listem apostolskim.

Co ta instrukcja postanawia?

Po kilku uwagach wstępnych i historycznych Instrukcja konkretyzuje obowiązki Papieskiej Komisji Ecclesia Dei. Następnie, zgodnie z Summorum Pontificum, wyjaśnia zasady i przepisy, przede wszystkim te dotyczące jurysdykcji biskupa diecezjalnego. Następnie Instrukcja omawia prawa i obowiązki wiernych, którzy tworzą Coetus fidelium tj. grupę wiernych wnioskujących o odprawianie Mszy w nadzwyczajnej formnie rytu rzymskiego oraz jakie warunki musi spełniać kapłan odprawiający Mszę w formie nadzwyczajnej. Instrukcja reguluje również niektóre kwestie dotyczące liturgii i dyscypliny kościelnej, wskazując w szczególności przepisy regulujące uroczystości bierzmowania i święceń, korzystanie z Brewiarza Rzymskiego, ksiąg liturgicznych zgromadzeń zakonnych i Rituale Romanum, które obowiązywały w 1962 r., a także obchody Triduum Sacrum.

 

Opracowane na podstawie
http://www.op-stjoseph.org/blog/universae_ecclesiae_and_the_dominican_rite. Oryginał zawiera też w dalszej części pytania i odpowiedzi dotyczące rytu dominikańskiego.


Ostatnia modyfikacja: 2011.06.17 09:15,