Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 22 czerwca A.D. 2024 - św. Paulina, biskupa i wyznawcy, kolor szat: biały
 

Wigilia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie NMP.

Święto Wniebowzięcia jest najważniejszym i najstarszym świętem Matki Bożej. Największe święto Najświętszej Maryi Panny poprzedzamy dniem skupienia i modlitwy. «Jam matką pięknej miłości i bojaźni, i rozeznania, i świętej nadziei» — usłyszymy w lekcji z Księgi Mądrości. Msza św. 14 sierpnia o 19:15.

Propria – teksty własne Mszy Świętej na Wigilię Święta Wniebowzięcia NMP

Introit

Ps 44:13; 44:15; 44:16
Vultum tuum deprecabúntur omnes divíni tesplebis: adducéntur Regi Vírgines post eam: próximæ eius adducéntur tibi in lætítia et exsultatióne.
Ps 44:2
Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi.
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen
Vultum tuum deprecabúntur omnes divíni tesplebis: adducéntur Regi Vírgines post eam: próximæ eius adducéntur tibi in lætítia et exsultatióne.

Książęta ludu szukają Twych wzgledów. Za nią prowadzą do Króla dziewice, Jej druhny wiodą do Niego z radością i weselem.

Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam dla Króla.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak była na początku i teraz, i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Książęta ludu szukają Twych wzgledów. Za nią prowadzą do Króla dziewice, Jej druhny wiodą do Niego z radością i weselem.

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Deus, qui virginálem aulam beátæ Maríæ, in qua habitáres, elígere dignátus es: da, quaesumus; ut, sua nos defensióne munitos, iucúndos fácias suæ interésse festivitáti:
Qui vivis et regnas cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.

Boże, Tyś raczył obrac sobie na mieszkanie dziewicze łono Najświętszej Maryi; daj nam bezpiecznie pod Jej opieką brać radosny udział w Jej uroczystości. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Lekcja

Léctio libri Sapiéntiæ.
Eccli 24:23-31
Ego quasi vitis fructificávi suavitátem odóris: et flores mei fructus honóris et honestátis. Ego mater pulchræ dilectiónis, et timóris, et agnitiónis, et sanctæ spei. In me grátia omnis viæ et veritátis: in me omnis spes vitæ et virtútis. Transíte ad me, omnes, qui concupíscitis me, et a generatiónibus meis implémini. Spíritus enim meus super mel dulcis, et heréditas mea super mel et favum. Memória mea in generatiónes sæculórum. Qui edunt me, adhuc esúrient: et qui bibunt me, adhuc sítient. Qui audit me, non confundétur: et qui operántur in me, non peccábunt. Qui elúcidant me, vitam ætérnam habébunt.

Jako krzew winny wydałam wdzięczną woń, a kwiaty moje owocem czci i godności. Jam matką pięknej miłości i bojaźni, i rozeznania, i świętej nadziei. We mnie łaska wszelkiej drogi i prawdy, we mnie cała nadzieja życia i cnoty. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie i napełnijcie się owocami moimi. Duch mój bowiem słodszy jest nad miód, a dziedzictwo moje nad plaster miodu. Pamięć moja na wieczne pokolenia. Którzy mnie pożywają, nadal mnie będą łaknąć, a którzy mnie piją, nadal będą mnie pragnąć. Kto mnie słucha, nie będzie zawstydzon, a którzy przeze mnie działają — nie zgrzeszą. Którzy mnie objaśniają, posiądą żywot wieczny.

Graduał

Benedícta et venerábilis es, Virgo María: quæ sine tactu pudóris invénta es Mater Salvatóris.
V. Virgo, Dei Génetrix, quem totus non capit orbis, in tua se clausit víscera factus homo.

Błogosławiona i godna czci jesteś, Panno Maryjo,  któraś bez naruszenia dziewictwa stała się Matką Zbawiciela. Bogarodzico Dziewico, Ten, którego cały świat nie zdoła ogranąć, zamknął się w Twoim łonie, stawszy się człowiekiem.

Ewangelia

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.
Luc 11:27-28
In illo témpore: Loquénte Iesu ad turbas, extóllens vocem quædam múlier de turba, dixit illi: Beátus venter, qui te portávit, et ubera, quæ suxísti. At ille dixit: Quinímmo beáti, qui áudiunt verbum Dei, et custódiunt illud.
Onego czasu: Gdy Jezus mówił do rzesz, pewna niewiasta z tłumu donośnym głosem rzekła do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, któreś ssał». A On rzekł: «Raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go».

Ofertorium

Beáta es, Virgo María, quæ ómnium portásti Creatórem: genuísti qui te fecit, et in ætérnum pérmanes Virgo.

Błogosławiona jesteś Panno Maryjo, któraś nosiła Stwórcę wszechrzeczy. Porodziłaś Tego, który Cię stworzył, i na wieki zostałaś Dziewicą.

Sekreta

Múnera nostra, Dómine, apud cleméntiam tuam Dei Genetrícis comméndet orátio: quam idcírco de praesénti saeculo transtulísti; ut pro peccátis nostris apud te fiduciáliter intercédat.
Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.

Panie, niech nasze dary poleca Twojej łaskawości modlitwa Bożej Rodzicielki, którą po to zabrałeś z tego świata, aby ufnie wstawiała się u Ciebie za nami grzesznymi. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Komunia

Beáta víscera Maríæ Vírginis, quæ portavérunt ætérni Patris Fílium.

Błogosławione wnętrzności Maryi Pannny, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

Pokomunia

Concéde, miséricors Deus, fragilitáti nostræ præsídium: ut, qui sanctæ Dei Genetrícis festivitátem prævénimus; intercessiónis eius auxílio a nostris iniquitátibus resurgámus.
Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.

Miłosierny Boże, udziel pomocy naszej ułomności, abyśmy powstali z naszych nieprawości, za wstawiennictwem Najświętszej Bogarodzicy, której uroczystość uprzedzamy. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.


Dodane: 2015.08.13 17:34, Tagi: