Msza św. śpiewana w klasycznej formie rytu rzymskiego sprawowana jest w kościele NSPJ w Bydgoszczy na Placu Piastowskim w każdą niedzielę o godzinie 14:00.
Msze św. w inne dni są każdorazowo ogłaszane tutaj.

Dziś jest 26 października A.D. 2021 - dzień ferialny, kolor szat: zielony
 

Pasterka

Narodzenie Pańskie

Pasterka w klasycznym rycie rzymskim w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy zostanie odprawiona o godzinie 22:00. Ponadto w Boże Narodzenie i w drugie święto Msza w klasycznym rycie rzymskim o godzinie 14:00 - jak w każdą niedzielę.

W nocy przenosimy się duchem do groty betlejemskiej i łączymy się z Matką Bożą oraz Aniołami, witającymi rodzącego się Zbawiciela. Wspaniałe przeciwstawienia kolędy starają się oddać wielkość tajemnicy: «Bóg się rodzi, moc — truchleje, Pan niebiosów — obnażony; Ogień — krzepnie, blask — ciemnieje, Ma granice — Nieskończony. Wzgardzony — okryty chwałą, Śmiertelny — Król nad wiekami». Narodzenie Chrystusa w nocy jest symbolem roli, jaką miał spełnić na świecie, rozpraszając ciemności grzechu. Ze szczególnym przejęciem śpiewamy hymn Gloria in excelsis Deo, który tej nocy zabrzmiał po raz pierwszy na ziemi, i klękamy wyznając wiarę w Jezusa, który «przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem».

(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).

Propria - czyli teksty własne Mszy św. na Pasterkę (pierwszą Mszę w  nocy w święto Narodzenia Pańskiego)

Introit

Ps 2:7.
Dóminus dixit ad me: Fílius meus es tu, ego hódie génui te.
Ps 2:1
Quare fremuérunt gentes: et pópuli meditáti sunt inánia?
V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculórum. Amen
Dóminus dixit ad me: Fílius meus es tu, ego hódie génui te.

Pan rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Jam Ciebie dziś zrodził.

Czemu burzą się narody i ludy knują daremne zamysły?

Chwała Ojcu...

Pan rzekł...

 

Kolekta – Modlitwa Kościelna

Oremus
Deus, qui hanc sacratíssimam noctem veri lúminis fecísti illustratióne claréscere: da, quaesumus; ut, cuius lucis mystéria in terra cognóvimus, eius quoque gáudiis in coelo perfruámur:
Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.

 

Boże, Ty rozjaśniasz tę noc przenajświętszą blaskiem prawdziwej światłości, spraw, prosimy Ciebie, aby nas w niebie napełniała radość Tego, którego świetlaną tajemnicę poznaliśmy na ziemi. Który z tobą żyje i króluje...

 

Lekcja

Lectio Epístolæ beati Pauli Apostoli ad Titum

Tit 2:11-15
Caríssime: Appáruit grátia Dei Salvatóris nostri ómnibus homínibus, erúdiens nos, ut, abnegántes impietátem et sæculária desidéria, sóbrie et iuste et pie vivámus in hoc saeculo, exspectántes beátam spem et advéntum glóriæ magni Dei et Salvatóris nostri Iesu Christi: qui dedit semetípsum pro nobis: ut nos redímeret ab omni iniquitáte, et mundáret sibi pópulum acceptábilem, sectatórem bonórum óperum. Hæc lóquere et exhortáre: in Christo Iesu, Dómino nostro.

R. Deo gratias

Najmilszy: Okazała się wszystkim ludziom łaska Boga, Zbawiciela naszego, i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i przyjścia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Wydał On samego siebie za nas, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości i przygotował sobie na własność lud czysty, dobrych uczynków strzegący. To mów i napominaj w Chrystusie Jezusie Panu naszym.

Graduał i Alleluja

Ps 109:3; 109:1
Tecum princípium in die virtútis tuæ: in splendóribus Sanctórum, ex útero ante lucíferum génui te.
V. Dixit Dóminus Dómino meo: Sede a dextris meis: donec ponam inimícos tuos, scabéllum pedum tuórum. Allelúia, allelúia.
Ps 2:7
V. Dóminus dixit ad me: Fílius meus es tu, ego hódie génui te. Allelúia.

Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi, w blasku świętości z łona przed jutrzenką zrodziłem Cię. Powiedział Pan Panu mojemu: siądź po prawicy mojej, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy.

 

Ewangelia

Sequéntia  sancti Evangélii secúndum Lucam.

R. Gloria tibi Domine!

Luc 2:1-14
In illo témpore: Exiit edíctum a Caesare Augústo, ut describerétur univérsus orbis. Haec descríptio prima facta est a praeside Sýriæ Cyríno: et ibant omnes ut profiteréntur sínguli in suam civitátem. Ascéndit autem et Ioseph a Galilaea de civitáte Názareth, in Iudaeam in civitátem David, quæ vocatur Béthlehem: eo quod esset de domo et fámilia David, ut profiterétur cum María desponsáta sibi uxóre prægnánte. Factum est autem, cum essent ibi, impléti sunt dies, ut páreret. Et péperit fílium suum primogénitum, et pannis eum invólvit, et reclinávit eum in præsépio: quia non erat eis locus in diversório. Et pastóres erant in regióne eádem vigilántes, et custodiéntes vigílias noctis super gregem suum. Et ecce, Angelus Dómini stetit iuxta illos, et cláritas Dei circumfúlsit illos, et timuérunt timóre magno. Et dixit illis Angelus: Nolíte timére: ecce enim, evangelízo vobis gáudium magnum, quod erit omni pópulo: quia natus est vobis hódie Salvátor, qui est Christus Dóminus, in civitáte David. Et hoc vobis signum: Inveniétis infántem pannis involútum, et pósitum in præsépio. Et súbito facta est cum Angelo multitúdo milítiæ coeléstis, laudántium Deum et dicéntium: Glória in altíssimis Deo, et in terra pax hóminibus bonæ voluntátis.

R. Laus tibi, Christe!

 

 

Onego czasu wydany został dekret przez cesarza Augusta, aby spisano wszystek świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Cyryn był wielkorządcą Syrii. Szli tedy wszyscy do spisu, każdy do miasta swego. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, jako że był z domu i pokolenia Dawidowego, aby zostać wpisanym wraz z Maryją, zaślubioną swą małżonką, brzemienną. I stało się, gdy tam byli, że wypełniły się dni, aby porodziła. I porodziła Syna swego pierworodnego, i owinęła Go w pieluszki, i złożyła w żlobie: nie było bowiem dla nich miejsca w gospodzie.

I byli w tej krainie pasterze, czuwający i odbywający nocne straże nad stadem swoim. A oto Anioł Pański stanął przy nich i jasność Boża zewsząd ich oświeciła, tak, że zlękli się bojaźnią wielką. I rzekł im Anioł: «Nie lękajcie się, oto bowiem zwiastuję wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi, że się wam dziś narodził Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i złożone w żłobie».

I nagle zjawiły się z Aniołem zastępy wojska niebieskiego, wielbiące Boga i mówiące: «Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli».

Ofertorium

Ps 95:11; 95:13
Læténtur coeli et exsúltet terra ante fáciem Dómini: quóniam venit.

Niechaj się cieszą niebiosa i raduje ziemia przed obliczem Pana, gdyż przybył.

Sekreta

Acépta tibi sit, Dómine, quaesumus, hodiérnæ festivitátis oblátio: ut, tua gratia largiénte, per hæc sacrosáncta commércia, in illíus inveniámur forma, in quo tecum est nostra substántia:
Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
Przyjmij łaskawie, Panie, prosimy, ofiarę dzisiejszej uroczystości, abyśmy Twoją łaską hojnie obdarowani, przez te prześwięte wymiany, upodobnili się
do Tego, w którym zespoleni zostaliśmy z Tobą, a który z Tobą żyje i króluje...


Prefacja (o Narodzeniu Pańskim)

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino, Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Quia per incarnáti Verbi mystérium nova mentis nostræ óculis lux tuæ claritátis infúlsit: ut, dum visibíliter Deum cognóscimus, per hunc in invisibílium amorem rapiámur. Et ideo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia coeléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth. Pleni sunt coeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Panowaniami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Święty...

Komunia

Ps 109:3

In splendóribus Sanctórum, ex útero ante lucíferum génui te.

 

W blasku świętości z łona przed jutrzenką zrodziłem Cię.

 

Pokomunia

S. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.

Oremus

Da nobis, quaesumus, Dómine, Deus noster: ut, qui Nativitátem Dómini nostri Iesu Christi mystériis nos frequentáre gaudémus; dignis conversatiónibus ad eius mereámur perveníre consórtium:
Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.

 

Dozwól nam, prosimy Cię Panie Boże nasz, abyśmy radując się z uczestnictwa w tajemnicy Narodzenia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, zasłużyli godnym postępowaniem na wieczne z Nim obcowanie. Który z Tobą żyje i króluje...

 

 


Dodane: 2011.12.22 08:24, Tagi: propria